תנאי שימוש בפלטפורמת simplestate

מדיניות החברה

Simplestate זה מיזם המכיל אוסף של אנשים יחידים מרקעים שונים שיוצרים משפחה אחת למען מטרה זהה, להפוך את חיי היום יום שלנו לקלים, פשוטים ויעילים, כמו שמנו Simple | State (מדינה פשוטה)
Simplestate היא קהילה המבוססת על שיוויון, הוגנות, כבוד, אהבת האחר ואמונה שרק ביחד אפשר להגיע להישגים. כל הפרה בסיסת של אחד מערכים אלו תגרור השהייה/סילוק מידי מהקהילה.
שוויון ההזדמנויות אשר המיזם מציע מתבטא בקידום נותני שירות על בסיס המקצועיות שלהם ומעורבות לקוחותיהם/מתעניינים ולא לפי מי שמשלם יותר.
מבוא

 1. השימוש בפלטפורמת Simplestate המהווה זירת מסחר ופלטפורמה בלבד (להלן: "האתר" או "האפליקציה" או "השירות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לתנאים כאמור.
 2. השימוש בפלטפורמה הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
 3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת הפלטפורמה, סימפלסטייט בע"מ ח.פ 515725604 (להלן: "המפעילה") לבין כל בן/בת אנוש ו/או ישות הנכנסים לפלטפורמה ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש בפלטפורמה. המעפילה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את שימושך בפלטפורמה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
 4. תנאי השימוש קובעים את גישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באצמעותו על כל שימוש שתעשה במסגרת זו.
 5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק להפסיק את שימושך בפלטפורמה אם לא תעמוד באחד או יותר תנאי השימוש המפורטים להלן, ושמורת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם בפלטפורמה במועד שימושך בפלטפורמה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש בפלטפורמה.
 6. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים בפלטפורמה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
 7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן הפלטפורמה לבין הוראות תנאי השימוש יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
 8. מובר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות הפלטפורמה במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע וניתן לגלוש בו ולהתקשר עם ספקים באמצעותו בכל עת. עם זאת ייתכן והפלטפורמה תהיה מושבתת מעת לעת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעיל אשר עלולות להצרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בעזרת "צור קשר". מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהייו טענות נגדה בשל כך.
הגדרות

"התוכן" משמעותו הפלטפורמה, מידע על השירותים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדיוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, שירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.
"שגיאות הפלטפורמה" משמעותן כל הפרעה בזמינות הפלטפורמה אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
"אתה" ו "משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים עמם הנך מנהל עסקים.
"שירותים" או "מוצרים" או "נכסים", משמעותם כל פרסום של מודעה המופיעה בפלטפורמה הכוללת הצעות אשר הועלו מטעם ספקים בפלטפורמה.
"ספקים", משמעותם בעלי עסקים וספקים שונים אשר מציעים פרסומים מטעמם.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה במהלך שימושך בפלטפורמה.
סקירה כללית

 1. ההרשמה לפלטפורמה הינה בחינם.
 2. פרסום תכנים בפלטפורמה יהיו זמינים רק למשתמשים עסקיים בפלטפורמה.
נקודות חשובות עבור נותן שירות בפלטפורמה

 1. על מנת להצטרף כנותן שירות בפלטפורמה, המשתמש יתבקש למלא אחר שלבי ההרשמה לפתחית מסוף עסקי בפלטפורמה, Simplestate LTD רשאית לעדכן ו/או לשנות את הפרטים אשר יתבקשו על ידה וכן להוסיף ולהוריד פרטים כדרישה בסיסית להרשמה עבור מסוף עסקי בפלטפורמת Simplestate.
 2. רשאית לדחות בקשת הצטרפות של נותן שירות מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
 3. במהלך מילוי שלבי ההרשמה לנותני השירות תחויב למסור את הפרטים שלהלן: פרטים אישיים, שם העסק, מס' עוס', פרטי התקשרות, וכל מידע אחר אשר המפעילה תמצא לנכון לבקש מהספק בטרם תיבחן הבקשה.
 4. בעת הגשת הבקשה להיות נותן שירות בפלטפורמת Simplestate נותן השירות מצהיר ומתחייב לתנאים הבאים:
  • נותן השירות הינו בגיר אשר מלאו לו 16 שנים לפחות.
  • נותן השירות מתעסק אך ורק בעיסוקים חוקיים על פי חוק.
  • ותן השירות הינו כשיר לפעולות מפשטיות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962
  • נותן השירות מוכן ומקבל על עצמו להיות מקצועי וללא שקרים עבור לקוחותיו המטופלים דרך הממשק שהמפעילה פיתחה.
  • שירות ויחסי אנוש הם מעל הכל
  • במידה והשירות מצריך רישיון, נותן השירות מצהיר שהוא בעל רישיון כחוק לעסוק במקצוע אותו הוא מנהל בעזרת הפלטפורמה.
  • נותן השירות קרא את תנאי השימוש ומתחייב לעמוד בהם
 5. מובהר כי נותן השירות מתחייב כי כל המידע שיימסר על ידו, בשלבי ההרשמה ובעת עריכת הפרופיל, יכללו מידע מהימן ומדויק, והוא יודע כי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים תביא, בין השאר, לחסימתו מהשירות מבלי שלנותן השירות תהא טענה נגד המפעילה בשל האמור. ככל ויחול שינוי בפרט כלשהו מהפרטים אשר נמסרו לחברה על ידי נותן השירות, עליו לעדכן בפרטי העסק שבמסוף העסקי.
 6. עם אישור הבקשה לפתיחת מסוף עסקי ב Simplestate.me יוכל נותן השירות להציע שירותים בהתאם להוראות שלהלן.
 7. נותן השירות מצהיר ומתחייב כי כלל המידע אודות השירות המוצע אשר יפורסם על ידו בפלטפורמה הינו תואם את השירותים או המחירים המוצעים על ידו בפועל. וכי במידה ויחול שינוי בסוג, באופי ו/או בתנאי השירות ו/או כלל והשירות לא יהיה רלוונטי עוד הרי שהוא יעדכן או יסיר את המסוף העסקי שברשותו לאלתר מ Simplestate.me.
 8. בעת שימוש בפלטפורמה נותן השירות מסכים, כל עוד Simplestate.me פעיל, שייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות ותוכן שנותן השירות העלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח 2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
 9. נותן השירות מתחייב כלפי Simplestate LTD המפעילה של אתר Simplestate.me כי לא ישלח למשתמשים בפלטפורמה כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו הפוגע בפרטיותו, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור, כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני, כל מידע העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל, ובמשתמשי Simplestate.me בפרט.
 10. במידה ובעל המנוי לא יסדיר תשלום ו/או חיוב יקבל סירוב מחברת האשראי, נציג מטעם Simplestate LTD ייצור עם בעל המנוי קשר ויתבקש ממנו לחדש את התשלום אחרת גישתו לפלטפורמה תיחסם עד אשר התשלום יחודש.
 11. ככל ותתקבל תלונה על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית, לשיקול דעתה, לחסום את המשתמש מכל שימוש בפלטפורמה ללא התראה מוקדמת עד לבירור התלונה, וככל וזו תימצא מוצדקת תהא רשאית לחסום את הספק לצמיתות ללא התראה מוקדמת. כמו כן במידה ויתברר כי משתמש הגיש תלונת סרק על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית לחסום אותו ללא התראה מוקדמת.
הערות ותנאים נוספים

 • המחירים אינם כוללים מע"מ.
 • התשלום לסביבת העבודה הדיגיטלית יתבצע מיום סיום תקופת ההכרות ולא יאוחר מ-60 ימים.
 • לשני הצדדים ברור ומוסכם שסביבת העבודה למשרדי תיווך נדל"ן וירטואלים חייבת להמשיך להתפתח טכנולוגית ולכן יתווספו הרבה מערכות ופונקציות כאשר חלקן יהיו בתשלום נוסף וחלקן ללא תשלום כלל, לכן יהיו יכולות דיגטליות נוספות עתידיות שידרשו תשלום נוסף, הבחירה תמיד תהיה בהתאם ללקוח ומותאמת לגודל המשרד.
 • הלקוח יוכל להתנתק מהשירות על ידי יצירת קשר עם נציגי החברה באמצעות הפלטפורמה בלבד.
 • רשאית לדחות בקשת הצטרפות של נותן שירות מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
 • החברה (להלן: Simplestate) יכולה לסיים את ההתקשרות עם מזמין השירות בהתראה של 90 יום מראש, על אף האמור בתקופת ההכרות יכולה החברה לסיים את ההתקשרות באופן מיידי וחד צדדי.
 • התנתקות מהשירות תפסק בסיום חודש התשלום בו התנתק הלקוח.
 • הלקוח מסכים ומבין שהפלטפורמה היא כלי דיגיטלי אשר כל מה שנעשה בו הינו האחריות הבלעדית של הלקוח, והחברה המפעילה את הפלטפורמה לא תהיה חשופה לתביעות כלל.
 • החברה היא חברת תוכנה המפתחת מוצרים דיגיטליים למקצועות פרילנסרים המדמים סביבת עבודה מלאה, כמו סביבת העבודה שמדמה את משרד תיווך הנדל"ן הוירטואלי שלכם.
 • החברה לא לוקחת צד במתרחש בשוק הנדל"ן בשטח ופועלת למטרת יצירת מודל Win-Win-Win בין החברה לבין מתווכי נדל"ן וירטואלים לבין מחפשי ורוכשי נכסים שיאפשר דרך תקשורת וחוויית תהליך איכותית ומשתלמת יותר עבור כל הצדדים.
 • הלקוח מאשר כי כל החומרים שעולים ומוזנים על ידו (לרבות צילומים) מאושר לשימוש ואין עליו הגבלה הקשורה בזכויות יוצרים/קניין, במידה של הפרת זכויות יוצרים/קניין עקב שימוש בחומר הנ"ל האחריות תחול על הלקוח בלבד ועל Simplestate לא תוטל כל אחריות.
 • החברה מתחייבת לתקן כל כשל דיגיטלי שיווצר בשל תקלה במערכת, שירות לקוחות מעולה, הדרכות והטעמות.
 • החברה לא בית תוכנה המפתח מוצרים עבור לקוחותיו השונים, ואין אנו מפתחים לפי דרישה כלל אך יחד עם זאת אנו קשובים מאוד לצרכי הלקוחות שלנו ושמחים לשמוע על כל רעיון שיכול לשפר את סביבת העבודה שלכם ושל שאר הקולגות שלכם.
 • החברה מספקת אחסון מטעמה (שרתי החברה של "Amazon" וממוקמים בפרנקפורט) ללקוחותיה, אך ללקוח שמורה הזכות הבלעדית לניהול ואחזקה של המידע שברשותו, ומתחייבת לא למכור כל פיסת מידע של המשתמש.
 • החברה מגבה את המידע כל יום בעזרת שרתי AMAZON.
 • עבור השימוש בעוזרת הוירטואלית (להלן: SKY), יובהר בזאת כדלקמן:
  * פרטי הנכס יוכנסו ע"י הלקוח אך ורק בתוך תיבת הטקסט ובכתב, Sky תפזר את הנתונים בהתאם בכדי ליצור עמוד נכס דיגיטלי.
  * קישור שהוכנס בהעלאת נכס יהיה לשימוש אישי של הלקוח בלבד וזאת בכדי לראות את מקור המודעה.
  * חובה להעלות תמונה אחת לפחות כדי ליצור עמוד נכס דיגיטלי.
  * SKY יודעת להחזיר משימות של השלמת חוסרים למידע בחזרה, משימה שחזרה אליכם ולא בוצעה תתוזכר פעם אחת לאחר יומיים ולאחר 5 ימי עסקים במידה ומשימת ההשלמה עדיין באחזקתכם היא תמחק לאלתר.
  * בהעלאת נכס מומלץ להעביר ל-Sky תמונות ללא מיתוג.
 • שירותי החברה הם פיתוח כלים דיגיטליים שיוצרים סביבה טובה יותר לעבודה השוטפת עבור מתווכות ומתווכי נדל"ן ולחברה אין כל השפעה על הנתונים שהלקוחות יעלו למשרד תיווך הנדל"ן הוירטואלי שלהם ולכן החברה לא תהיה חשופה לתביעות שלכם או צד ג' עקב הפרת זכויות יוצרים (וכדומה) ו/או כל אחריות משפטית כלפי סביבת העבודה הוירטואלית של הלקוח.
 • כל פניה שתעשה ע"י הלקוח באמצעות הפלטפורמה תחשב כאילו נעשתה על ידו ולא ע"י הפלטפורמה ול-"Simplestate" לא תהיה כל אחריות בגין פניות אשר ביצע הלקוח למקבלי השירותים.
 • כל ובוצעה ע"י הלקוח פעולת מחיקה של חומרים מסויימים במשרד הוירטואלי שלו, משמע שהלקוח אישר את פעולת המחיקה, ל-Simplestate לא תהיה כל אחריות לשחזור החומרים.
 • תקופת הניסיון לחודשיים חינם תהיה זמינה פעם אחת בלבד למשתמש, מס' טלפון שניצל את חלקית את תקופת הניסיון לא יהיה זכאי לעוד תקופת ניסיון, ובנוסף משתמש שיפתח עוד עמוד משרד וירטואלי לא יהיה זכאי ל חודשיים ניסיון.
 • החברה מספקת כלי דיגטלי ליצרת פנקסי חוזים דיגיטליים עבור צרכי לקוחותייה ובעת הצטרפות לקוח חדש, מאפשרת החברה חווית משתמש יעילה ואיכותית ומציעה למתווכות ומתווכי נדל"ן תבניות חוזים מוכנות, האחריות על הניסוח הינה על החברה ואילו כל לקוח חדש אחראי הבלעדי על נוסח החוזה שעובר ללקוחותיו, כל לקוח יכול לערוך את הטסקסט המופיע בחוזה בפנקסי החוזים המוכנים מראש בכל פעם אשר הוא חפץ בו.
אחריות ואי נטילת אחריות

 1. יתכן כי השירותים בפלטפורמה יופיעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהפלטפורמה תהייה חסינה מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לספק ו/א לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
 2. המידע והשירותים הזמינים במסגרת שירות הניתן בפלטפורמה עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, המפעילה אינה מתחייבת ו/א מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
 3. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נתקבלו או נשלחו על ידו ובין אם לאו.
קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לפלטפורמה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע בפלטפורמה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפלטפורמה, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בפלטפורמה ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
 3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן הפלטפורמה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
 4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק פרסום של עסקים וגופים מסחריים.
 5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל שירות ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן בקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בצורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או יתאים את תוכן הפלטפורמה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
 6. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע בפלטפורמה את שמה, את הלוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
 7. בשימוש בפלטפורמה המשתמש מסכים כי כל עוד הפלטפורמה פעילה, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח- 2007 ו/או כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
 8. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות בפלטפורמה, הינם רכוש של בעלי התכנים לרבות הספקים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים").
 9. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני למפעילה בפרטים המופיעים.
שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש. (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש. (3) נתוני המשתמש. (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש. (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
דיוור ישיר

 1. בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
 2. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת. (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.
אבטחה

 1. הפלטפורמה של המפעילה מאובטחת באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח בפלטפורמה וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש בפלטפורמה מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות הפלטפורמה לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של הפלטפורמה. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.
 2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בפלטפורמה, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
תקופה וסיום

 1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו בפלטפורמה, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
 2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם). (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי). (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב- (1) ו- (2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
 3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
 4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו בפלטפורמה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
 5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
כללי, סמכות שיפוט והודעות

 1. על תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
 2. חשבון המשתמש בפלטפורמה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 3. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמו שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות משתמש על מידע המוצג בפלטפורמה.
 4. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש בפלטפורמה הינו בבתי המשפט המוסכמים בעיר תל אביב בלבד.
 5. כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום, עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה, או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.
 6. מובהר כי הספק מתחייב כי כל המידע שיימסר על ידו וכל תשובותיו לשאלון יכללו מידע מהימן ומדויק, והוא יודע כי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים תביא, בין השאר, לחסימתו מהשירות מבלי שלספק תהא טענה נגד המפעילה בשל האמור.
 7. לאחר הגשת הבקשה לפתיחת מסוף עסקי, המפעילה תבחן את פרטי הספק ואת הבקשה ותחזיר תשובה עם סיום בחינת הבקשה. על מנת לייעל את הליך הטיפול בבקשה יש ליתן פרטים מלאים ומדויקים ככל האפשר.
 8. למען הסר ספק יובהר כי סירוב המפעילה לאשר בקשה של ספק יכול וייעשה מכל סיבה שהיא וללא כל הנמקה. החלטת המפעילה לסרב לבקשה תהיינה סופית ולספק לא יהיו כל טענות נגד המפעילה בשל סירובה כאמור.
 9. נותן שירות יכול להתנתק מהשירות מתי שרק יחפוץ.
 10. יובהר שוב כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את עלות השירותים ואת תוכן השירותים ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים בפלטפורמה שיהיו כרוכים בתשלום מבלי שלספק יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 11. בשימוש בפלטפורמה הספק מסכים כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות שהעלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
 12. הספק מתחייב כי כל התקשורת עם המשתמשים אשר יפנו אליו דרך הפלטפורמה תיעשה בהתאם להוראות הדין לרבות וראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, וכי כל שימוש בפרטי המשתמשים אשר יועברו לידיו ייעשה בהתאם להוראות הדין לרבות, אך לא רק, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 13. המפעילה רשאית לפעול כנגד ספק המפר אילו מהתחייבויותיו שלעיל לרבות באמצעות חסימתו משימוש בפלטפורמה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולספק לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 14. המשתמש רשאי להפסיק את חברותו בפלטפורמה באמצעות פנייה למפעילה בבקשה לבטל את המנוי. החברות בפלטפורמה תבוטל תוך 5 ימי עסקים מיום שנמסרה למפעילה הבקשה להפסקת החברות. יובהר בעניין זה כי אין בביטול המנוי כדי לפטור את המנוי מחובתו לשלם את יתרת התשלומים שטרם נפרעו, והמנוי לא יהא זכאי להחזר כספי בגין סכומים שכבר שולמו.
 15. ככל ותתקבל תלונה על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית, לשיקול דעתה, לחסום את המשתמש מכל שימוש בפלטפורמה ללא התראה מוקדמת עד לבירור התלונה, וככל וזו תימצא מוצדקת תהא רשאית לחסום את משתמש לצמיתות ללא התראה מוקדמת. כמו כן במידה ויתברר כי המשתמש הגיש תלונת סרק על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית לחסום אותו ללא התראה מוקדמת.
 16. יובהר כי בכל הקשור למודעות בתחום הנדל"ן לא יאושרו מודעות ללא תמונה של נכסים וכן לא יאושרו מודעות הכוללות תמונות של המציעים ו/או המפרסמים של הנכס אשר יופיע במודעה.
 17. המפעילה מאפשרת לצדדים שלישיים לרבות מלכ"רים לפרסם בפלטפורמה מודעות הקשורות, בין השאר, לגיוס פעילים ו/או מתנדבים עבור פעילויות התנדבותיות למען הקהילה. יובהר כי המפעילה ו/או מי מטעמה אינה צד לפרסומים כאמור ובמקרה של כל בעיה ו/או תביעה שיש למי מהצדדים בנוגע לפעילות כאמור (למשל במקרה של נזקי גוף כתוצאה מהשתתפות בפעילות כלשהי), על הצד הנפגע לפנות ישירות למפרסם, והפלטפורמה לא תהא צד לכל תלונה כאמור.