תנאי שימוש בפלטפורמת simplestate

מדיניות החברה

Simplestate זה מיזם המכיל אוסף של אנשים יחידים מרקעים שונים שיוצרים משפחה אחת למען מטרה זהה, להפוך את חיי היום יום שלנו לקלים, פשוטים ויעילים, כמו שמנו " Simple | State " (מדינה פשוטה).

Simplestate היא קהילה המבוססת על שוויון, הוגנות, כבוד, אהבת האחר, ואמונה שרק ביחד אפשר להגיע להישגים. כל הפרה בסיסית של אחד מערכים אלו תגרור השהייה / סילוק מידי מהקהילה ללא הבדל בין חבר קהילה עסקי או חבר קהילה פרטי.

שוויון ההזדמנויות אשר המיזם מציע מתבטא בקידום נותני שירות על בסיס המקצועיות שלהם ומעורבות לקוחותיהם / מתעניינים ולא לפי מי שמשלם יותר.

מבוא

 1. השימוש בפלטפורמת Simplestate המהווה זירת מסחר ופלטפורמה בלבד (להלן: "האתר" או "האפליקציה" או "השירות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לדין. השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") לתנאים כאמור.
 2. השימוש בפלטפורמה הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
 3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת הפלטפורמה, סימפלסטייט בע"מ, ח.פ 515725604 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לפלטפורמה ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש בפלטפורמה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בפלטפורמה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
 4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
 5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בפלטפורמה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם בפלטפורמה במועד שימושך בפלטפורמה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש בפלטפורמה.
 6. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים בפלטפורמה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
 7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן הפלטפורמה לבין הוראות תנאי השימוש יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
 8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות הפלטפורמה במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע וניתן לגלוש בו ולהתקשר עם ספקים באמצעותו בכל עת. עם זאת ייתכן והפלטפורמה תהיה מושבתת מעת לעת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעיל אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדף "צור קשר". מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
הגדרות

"התוכן" משמעותו הפלטפורמה, מידע על השירותים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדיוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, שירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.

"שגיאות הפלטפורמה" משמעותן כל הפרעה בזמינות הפלטפורמה אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו "משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים עמם הנך מנהל עסקים.

"שירותים" או "מוצרים" או "נכסים", משמעותם כל פרסום של מודעה המופיעה בפלטפורמה הכוללת הצעות אשר הועלו מטעם ספקים בפלטפורמה.

"ספקים", משמעותם בעלי עסקים וספקים שונים אשר מציעים פרסומים מטעמם.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה במהלך שימושך בפלטפורמה.

סקירה כללית

 1. ההרשמה לפלטפורמה הינה בחינם.
 2. פרסום תכנים בפלטפורמה יהיו זמינים רק למשתמשים עסקיים בפלטפורמה.
 3. השימוש עבור נותני שירות / פרילנסרים / עסקים / חברות יהיה בתשלום הצטרף בתור נותן שירות.
נקודות חשובות עבור צורך שירות בפלטפורמה

 1. בחירת נותן שירות ותיאומו הינה האחריות הבלעדית של צורך השירות.
נקודות חשובות עבור נותן שירות בפלטפורמה

 1. על מנת להצטרף כנותן שירות בפלטפורמה, המשתמש יתבקש למלא אחר שלבי ההרשמה לפתיחת מסוף עסקי בפלטפורמה, Simplestate LTD רשאית לעדכן ו/או לשנות את הפרטים אשר יתבקשו על ידה וכן להוסיף ולהוריד פרטים כדרישה בסיסית להרשמה עבור מסוף עסקי בפלטפורמת Simplestate.
 2. Simplestate LTD רשאית לדחות בקשת הצטרפות של נותן שירות מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
 3. במהלך מילוי שלבי ההרשמה לנותני השירות תחויב למסור את הפרטים שלהלן : פרטים אישיים, שם העסק, מס' עוסק, פרטי התקשרות, וכל מידע אחר אשר המפעילה תמצא לנכון לבקש מהספק בטרם תיבחן הבקשה.
 4. בעת הגשת הבקשה להיות נותן שירות בפלטפורמת Simplestate נותן השירות מצהיר ומתחייב לתנאים הבאים:
  • נותן השירות הינו בגיר אשר מלאו לו 16 שנים לפחות.
  • נותן השירות מתעסק אך ורק בעיסוקים חוקיים על פי חוק.
  • נותן השירות הינו כשיר לפעולות משפטיות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962.
  • נותן השירות מוכן ומקבל על עצמו להיות מקצועי וללא שקרים עבור לקוחותיו שמגיעים מהממשק.
  • שירות ויחסי אנוש הם מעל הכל.
  • נותן השירות קרא את תנאי השימוש ומתחייב לעמוד בהם.
 5. מובהר כי נותן השירות מתחייב כי כל המידע שיימסר על ידו, בשלבי ההרשמה ובעת עריכת הפרופיל, יכללו מידע מהימן ומדויק, והוא יודע כי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים תביא, בין השאר, לחסימתו מהשירות מבלי שלנותן השירות תהא טענה נגד המפעילה בשל האמור. ככל ויחול שינוי בפרט כלשהו מהפרטים אשר נמסרו לחברה על ידי נותן השירות, עליו לעדכן בפרטי העסק שבמסוף העסקי.
 6. עם אישור הבקשה לפתיחת מסוף עסקי ב Simplestate.me יוכל נותן השירות להציע שירותים בהתאם להוראות שלהלן.
 7. נותן השירות מצהיר ומתחייב כי כלל המידע אודות השירות המוצע אשר יפורסם על ידו בפלטפורמה הינו תואם את השירותים או המחירים המוצעים על ידו בפועל. וכי במידה ויחול שינוי בסוג, באופי ו/או בתנאי השירות ו/או כלל והשירות לא יהיה רלוונטי עוד הרי שהוא יעדכן או יסיר את המסוף העסקי שברשותו לאלתר מ Simplestate.me.
 8. בעת שימוש בפלטפורמה נותן השירות מסכים, כל עוד Simplestate.me פעיל, שייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות ותוכן שנותן השירות העלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח 2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
 9. נותן השירות מתחייב כלפי Simplestate LTD המפעילה של אתר Simplestate.me כי לא ישלח למשתמשים בפלטפורמה כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו הפוגע בפרטיותו, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור, כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני, כל מידע העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל, ובמשתמשי Simplestate.me בפרט.
 10. במידה ובעל המנוי לא יסדיר תשלום ו/או חיוב יקבל סירוב מחברת האשראי, נציג מטעם Simplestate LTD ייצור עם בעל המנוי קשר ויתבקש ממנו לחדש את התשלום אחרת גישתו לפלטפורמה תיחסם עד אשר התשלום יחודש.
 11. ככל ותתקבל תלונה על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית, לשיקול דעתה, לחסום את המשתמש מכל שימוש בפלטפורמה ללא התראה מוקדמת עד לבירור התלונה, וככל וזו תימצא מוצדקת תהא רשאית לחסום את הספק לצמיתות ללא התראה מוקדמת. כמו כן במידה ויתברר כי משתמש הגיש תלונת סרק על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית לחסום אותו ללא התראה מוקדמת.
נקודות חשובות עבור ספק המפרסם נכס בפלטפורמה

 1. תשלומים עבור עסקת מקרקעין לא יתבצעו דרך הפלטפורמה ותהא אחריותם הבלעדית של המוכרים והרוכשים.
 2. על מנת לתאם פגישות עבור הצגת הנכס בפני מתעניינים בנכס, מפרסם הנכס יתבקש למלא את השעות והימים הנוחים לו לצורך הצגת הנכס.
 3. לאחר קבלת אישור על תיאום פגישה בנכס, התיאום יכנס ליומן ולרשימת הפגישות אשר מופיעים בעמוד "הפגישות שלי" תחת המסוף העסקי בתפריט העליון מצד ימין.
 4. מפעילת הפלטפורמה לא תיקח אחריות על הנעשה בנכס בעת הפגישה, פרטי ותוכן הפגישה על אחריותם הבלעדית של מפרסמי המודעות והבאים אל הנכס.
 5. מודעה עבור מכירה / השכרה של נכסים תחויב בתמונה אחת לפחות של הנכס, מודעות עם פרסום סמוי לא יתקבלו.
על תנאי השימוש ותשלומים בפלטפורמה

 1. על הספקים המנויים לשירותי הפלטפורמה יחולו התנאים. זה בנוסף ליתר תנאי השימוש ומבלי לגרוע מהם (להלן: "המנוי" או "המנויים").
 2. במידה ובעל המנוי לא יסדיר תשלום ו/או חיוב יקבל סירוב מחברת האשראי, נציג מטעם Simplestate LTD ייצור עם בעל המנוי קשר ויתבקש ממנו לחדש את התשלום אחרת גישתו לפלטפורמה תיחסם עד אשר התשלום יחודש.
 3. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש למפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או על ידי ספקים, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר או ספק, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
 4. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום המופיע על ידי כל צד שלישי לרבות ספקים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות המפורסם ו/או כדאיות רכישת השירותים ולעניין השימוש בהם.
 5. עם רישום המשתמש לפלטפורמה יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של הפלטפורמה. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.
 6. ניתן לבצע תשלומים בדרכים המופיעות בפלטפורמה. יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 7. המשתמש רשאי להפסיק את חברותו בפלטפורמה באמצעות פנייה למפעילה בבקשה לבטל את המנוי. החברות בפלטפורמה תבוטל תוך 5 ימי עסקים מיום שנמסרה למפעילה הבקשה להפסקת החברות. יובהר בעניין זה כי אין בביטול המנוי כדי לפטור את המנוי מחובתו לשלם את יתרת התשלומים שטרם נפרעו, והמנוי לא יהא זכאי להחזר כספי בגין סכומים שכבר שולמו.
אחריות ואי נטילת אחריות

 1. לספק לא יהיו טענות נגד המפעילה אשר לא תישא בכל אחריות בגין מידע כוזב אשר יוצע לו על ידי משתמשים הפונים אליו כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה לרבות בשל כל נזק שייגרם לו על ידי משתמשים אשר יפנו אליו באמצעות הפלטפורמה וכל התקשרות שתהיה לו עם משתמשים כאמור.
 2. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים בפלטפורמה ו/או במסגרת הדיוורים שיישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לדף פעיל. הימצאותו של קישור מסוים בפלטפורמה אין משמעו כי תוכן הפלטפורמה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בפלטפורמה.
 3. יתכן כי השירותים בפלטפורמה יופיעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהפלטפורמה תהייה חסינה מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לספק ו/א לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
 4. המידע והשירותים הזמינים במסגרת שירות הניתן בפלטפורמה עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, המפעילה אינה מתחייבת ו/א מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
 5. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נתקבלו או נשלחו על ידו ובין אם לאו.
התחייבויות המשתמש

 1. המפעילה אחראית על אישור חלק מהתכנים שיועלו על ידי המשתמשים. עם זאת ייתכן ובתום לב יאושרו תכנים שאינם ראויים והמפעילה לא תהיה אחראית בגין הודעה שיש בה תכנים פוגעניים/בעייתיים כמפורט להלן, ובמקרה של תוכן כאמור משתמש מתבקש לפנות מיד למפעילה.
 2. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך הפלטפורמה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים בפלטפורמה ו/או המפרסם דרך הפלטפורמה, לרבות הספקים, כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר, כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, כל תוכן שפרסומו נאסר על פי ההוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור, כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני, כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו, כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל, ובמשתמשי הפלטפורמה והספקים בפרט.
 3. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן בפלטפורמה ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש לרבות באמצעות חסימתו משימוש בפלטפורמה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה העל המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בלי מיניותה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לפלטפורמה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע בפלטפורמה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפלטפורמה, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בפלטפורמה ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
 3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן הפלטפורמה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
 4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק פרסום של עסקים וגופים מסחריים.
 5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל שירות ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן בקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בצורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או יתאים את תוכן הפלטפורמה במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
 6. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע בפלטפורמה את שמה, את הלוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
 7. בשימוש בפלטפורמה המשתמש מסכים כי כל עוד הפלטפורמה פעילה, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח- 2007 ו/או כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
 8. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות בפלטפורמה, הינם רכוש של בעלי התכנים לרבות הספקים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים").
 9. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני למפעילה בפרטים המופיעים. (פניה לשירות לקוחות)
שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש. (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש. (3) נתוני המשתמש. (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש. (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

שימוש במידע פרטי

 1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים בפלטפורמה.
 2. בפלטפורמה קיים יישום המחובר לרשת החברתית פייסבוק, יישום זה עשוי לבקש כמה הרשאות פייסבוק המאפשרות לו לבצע פעולות באמצעות חשבון הפייסבוק של המשתמש ולאחזר ממנו מידע, כולל נתונים אישיים. שירות זה מאפשר ליישום זה להתחבר לחשבון המשתמש ברשת החברתית פייסבוק, המסופק על ידי Facebook Inc. למידע נוסף על ההרשאות שלהלן, עיין בתיעוד ההרשאות של פייסבוק ולמדיניות הפרטיות של פייסבוק.
  ההרשאות שיתבקשו מפייסבוק הן:
  • Default Public Profile Fields
   נתונים בסיסיים על המשתמש כגון: שם פרטי ומשפחה, מין, שם המשתמש ומזהה המשתמש (מספר החשבון) שלך, תמונת הפרופיל ותמונת הנושא.
  • Email
   מספק גישה לכתובת הדוא"ל הראשית של המשתמש.
  • Publish_to_groups
   מספק גישה לקבוצות בהן אתה חבר ולפרסם באותן קבוצות.
  • Pages_manage_posts
   מספק גישה ליצור פוסטים בדף העסקי שלך דרך מערכת Simplestate.
  • Pages_read_engagement
   מספק גישה לכמות נתונים על פוסטים שפורסמו דרך מערכת Simplestate.
דיוור ישיר

 1. בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
 2. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת. (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.
אבטחה

 1. הפלטפורמה של המפעילה מאובטחת באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח בפלטפורמה וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש בפלטפורמה מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות הפלטפורמה לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של הפלטפורמה. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.
 2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בפלטפורמה, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
תקופה וסיום

 1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו בפלטפורמה, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
 2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם). (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי). (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב- (1) ו- (2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
 3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
 4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו בפלטפורמה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
 5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
כללי, סמכות שיפוט והודעות

 1. על תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
 2. חשבון המשתמש בפלטפורמה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 3. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמו שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות משתמש על מידע המוצג בפלטפורמה.
 4. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש בפלטפורמה הינו בבתי המשפט המוסכמים בעיר תל אביב בלבד.
 5. כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום, עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה, או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.
 6. מובהר כי הספק מתחייב כי כל המידע שיימסר על ידו וכל תשובותיו לשאלון יכללו מידע מהימן ומדויק, והוא יודע כי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים תביא, בין השאר, לחסימתו מהשירות מבלי שלספק תהא טענה נגד המפעילה בשל האמור.
 7. לאחר הגשת הבקשה לפתיחת מסוף עסקי, המפעילה תבחן את פרטי הספק ואת הבקשה ותחזיר תשובה עם סיום בחינת הבקשה. על מנת לייעל את הליך הטיפול בבקשה יש ליתן פרטים מלאים ומדויקים ככל האפשר.
 8. למען הסר ספק יובהר כי סירוב המפעילה לאשר בקשה של ספק יכול וייעשה מכל סיבה שהיא וללא כל הנמקה. החלטת המפעילה לסרב לבקשה תהיינה סופית ולספק לא יהיו כל טענות נגד המפעילה בשל סירובה כאמור.
 9. נותן שירות יכול להתנתק מהשירות מתי שרק יחפוץ.
 10. יובהר שוב כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את עלות השירותים ואת תוכן השירותים ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים בפלטפורמה שיהיו כרוכים בתשלום מבלי שלספק יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 11. בשימוש בפלטפורמה הספק מסכים כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלה לרבות תמונות שהעלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
 12. הספק מתחייב כי כל התקשורת עם המשתמשים אשר יפנו אליו דרך הפלטפורמה תיעשה בהתאם להוראות הדין לרבות וראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, וכי כל שימוש בפרטי המשתמשים אשר יועברו לידיו ייעשה בהתאם להוראות הדין לרבות, אך לא רק, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 13. המפעילה רשאית לפעול כנגד ספק המפר אילו מהתחייבויותיו שלעיל לרבות באמצעות חסימתו משימוש בפלטפורמה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולספק לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 14. המשתמש רשאי להפסיק את חברותו בפלטפורמה באמצעות פנייה למפעילה בבקשה לבטל את המנוי. החברות בפלטפורמה תבוטל תוך 5 ימי עסקים מיום שנמסרה למפעילה הבקשה להפסקת החברות. יובהר בעניין זה כי אין בביטול המנוי כדי לפטור את המנוי מחובתו לשלם את יתרת התשלומים שטרם נפרעו, והמנוי לא יהא זכאי להחזר כספי בגין סכומים שכבר שולמו.
 15. ככל ותתקבל תלונה על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית, לשיקול דעתה, לחסום את המשתמש מכל שימוש בפלטפורמה ללא התראה מוקדמת עד לבירור התלונה, וככל וזו תימצא מוצדקת תהא רשאית לחסום את משתמש לצמיתות ללא התראה מוקדמת. כמו כן במידה ויתברר כי המשתמש הגיש תלונת סרק על מי מהספקים אז המפעילה תהא רשאית לחסום אותו ללא התראה מוקדמת.
 16. יובהר כי בכל הקשור למודעות בתחום הנדל"ן לא יאושרו מודעות ללא תמונה של נכסים וכן לא יאושרו מודעות הכוללות תמונות של המציעים ו/או המפרסמים של הנכס אשר יופיע במודעה.
 17. המפעילה מאפשרת לצדדים שלישיים לרבות מלכ"רים לפרסם בפלטפורמה מודעות הקשורות, בין השאר, לגיוס פעילים ו/או מתנדבים עבור פעילויות התנדבותיות למען הקהילה. יובהר כי המפעילה ו/או מי מטעמה אינה צד לפרסומים כאמור ובמקרה של כל בעיה ו/או תביעה שיש למי מהצדדים בנוגע לפעילות כאמור (למשל במקרה של נזקי גוף כתוצאה מהשתתפות בפעילות כלשהי), על הצד הנפגע לפנות ישירות למפרסם, והפלטפורמה לא תהא צד לכל תלונה כאמור.